Datum a čas

Dnes je středa, 27. 9. 2023, 16:14:22

Obsah


216/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2008,

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Čl. I

Změna zákona o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmena g), h), l) a m) zrušují. Dosavadní písmena
i) až k) se označují jako písmena g) až i) a písmena n) až q) se
označují jako písmena j) až m).

2. V § 2 odst. 1 písm. d) se za slovo „předseda“ vkládají slova „a
inspektor“.

3. V § 2 odst. 1 písm. i) se na konci doplňují slova „a jeho zástupce“.

4. V § 2 odst. 1 písm. k) se na konci doplňují slova „a člen
zastupitelstva kraje, který před svým zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném
rozsahu jako člen zastupitelstva kraje, který je pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněn“.

5. V § 2 odst. 1 písm. l) se na konci doplňují slova „a člen
zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném
rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněn“.

6. V § 2 odst. 1 písm. m) se za slova „starosta obce“ vkládají slova „
, místostarosta obce“.

7. V § 2 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 3a, 3b a 3c znějí:

„(2) Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce 1, rozumí se
pro účely tohoto zákona veřejným funkcionářem také

a) ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního
sboru 1. a 2. řídicí úrovně podle zvláštního právního předpisu^3a) v
bezpečnostním sboru, s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb^3b),

b) člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního
orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace,
příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou členů
správních rad veřejných vysokých škol a statutárního orgánu nebo členů
statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu
samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem,

c) vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního
předpisu^3c) právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové
organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku,

d) vedoucí organizační složky státu, která je správním úřadem, a
vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního
předpisu^3c) v organizační složce státu, s výjimkou zpravodajských
služeb^3b),

e) vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu
správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do
magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného
statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části
územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu
hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy.

(3) Povinnosti podle tohoto zákona se na osobu uvedenou v odstavci 2
vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci výkonu své činnosti

a) nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce
operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční
operace přesáhne 250 000 Kč,

b) bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky
nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při
realizaci zadávané veřejné zakázky,

c) rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo

d) se podílí na vedení trestního stíhání.

3a § 118 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů.

3b) § 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České
republiky.

3c) § 124 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.“.

8. V § 3 odst. 2 se na konci písmena b) doplňuje slovo „nebo“.

9. V § 4 odst. 1 se slova „písm. c) až g) a i) až m)“ nahrazují slovy
„písm. c) až h)“ a na konci písmena b) se doplňuje slovo „nebo“.

10. V § 6 se slova „v § 2 odst. 1 písm. c) až g) a i) až q) a odst. 2
písm. c) až f)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. c) až l) a odst. 2
písm. b) až e)“ a slova „státem nebo územním samosprávným celkem“ se
nahrazují slovy „státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou
osobou zřízenou zákonem nebo zřízenou či založenou státem nebo územním
samosprávným celkem“.

11. V § 8 odst. 1 se slova „ústavního orgánu nebo jiného státního
orgánu anebo orgánu územního samosprávného celku“ nahrazují slovy
„ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního
samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona“.

12. V § 8 odst. 2 se slova „písemně před zahájením jednání nebo ústně v
jeho průběhu“ nahrazují slovy „ústně v průběhu jednání“.

13. V § 10 se odstavec 3 zrušuje.

14. § 13 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8a a 8b zní:

㤠13

Registr oznámení

(1) Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o
příjmech, darech a závazcích (dále jen ,,registr“) je soubor dokladů
podávaných veřejnými funkcionáři podle § 12 odst. 4; v oznámení veřejný
funkcionář uvede své jméno, příjmení, datum narození, označení orgánu,
ve kterém působí, s uvedením funkce, kterou v tomto orgánu zastává, a
údaje požadované podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2. Registr vede příslušný
evidenční orgán (§ 14 odst. 1) i v elektronické podobě, není-li dále
stanoveno jinak.

(2) Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do
registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné
nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě
prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán
neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

(3) Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození,
trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel
bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě
prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost lze podat

a) osobně u evidenčního orgánu,

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo

c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

(4) Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické
podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí evidenční orgán
žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez
zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané podle
odstavce 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové
heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím
veřejné datové sítě je zakázáno.

(5) Dále zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají
poslance, senátora, člena vlády a veřejného funkcionáře uvedeného v § 2
odst. 1 písm. j) až l).

(6) Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr
vede (§ 14 odst. 1), skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo
neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení
lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové
sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí
tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li
sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto
způsobem.

(7) Evidenční orgán (§ 14), který se z dostupných informací dozví, že
se veřejný funkcionář dopustil jednání, které má znaky přestupku (§ 23
odst. 1), oznámí takovou skutečnost bezodkladně příslušnému orgánu
státní správy podle zvláštního právního předpisu^8a).

(8) Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy
svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle tohoto
zákona^8b).

(9) Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále
zpracovávány, s výjimkou uvedenou v odstavci 5, pouze za účelem
zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného
funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena
ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů^9).

8a) § 58 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.

8b) § 67 zákona o přestupcích.“.

15. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „§ 2 odst. 1 písm. a), c) až g) a
i) až n)“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. a) a c) až i)“.

16. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „a h)“ zrušují.

17. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „písm. a) až e)“ nahrazují slovy
„písm. a) až d)“.

18. V § 14 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) Česká národní banka pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2
písm. c), jsou-li jejími zaměstnanci,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

19. V § 14 odst. 1 písm. e) se slova „písm. o) a odst. 2 písm. f)“
nahrazují slovy „písm. k) a m) a odst. 2 písm. e)“ a slova „zaměstnance
jejich krajského úřadu“ se nahrazují slovy „vedoucí úředníky v krajském
úřadu“.

20. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova „písm. o) a odst. 2 písm. f)“
nahrazují slovy „písm. l) a odst. 2 písm. e)“ a slovo „zaměstnance“ se
nahrazuje slovy „vedoucí úředníky v“.

21. V § 14 odst. 1 písm. g) a h) se slova „písm. p) a q)“ nahrazují
slovy „ písm. l) a m)“ a slovo „zaměstnance“ se nahrazuje slovy
„vedoucí úředníky v“.

22. V § 14 odst. 2 písm. b) se číslovka „2“ nahrazuje číslovkou „3“.

23. V § 14 odst. 2 písm. e) se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“.

24. V § 14 odst. 2 písm. f) se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „7“.

25. V § 14 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

26. V § 14 odst. 3 se v první větě slova „ , pokud se nejedná o
informace, které jsou součástí registru“ a poslední věta zrušují.

27. Hlava VI se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.

28. § 23 až 25 včetně poznámky pod čarou č. 10 znějí:

㤠23

(1) Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který

a) nepodal oznámení o osobním zájmu podle § 8,

b) nedodržel lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až 12 a nepodal jej
ani v dodatečné lhůtě,

c) uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení
podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2,

d) vykonával funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako
neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře.

(2) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu
než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného
funkcionáře podle § 13 odst. 7,

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o
nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách,
které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti
nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k
nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

§ 24

Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

§ 25

(1) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti přestupku,
zejména ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho
následků, době trvání protiprávního jednání a ke skutečnosti, zda se
odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých
následků.

(2) Přestupky podle § 23 odst. 1 projednává v přenesené působnosti
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má
veřejný funkcionář trvalý pobyt. Přestupky podle § 23 odst. 2
projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. V řízení se postupuje podle
zákona o přestupcích^10) s výjimkou § 84 až 87, pokud tento zákon
nestanoví jinak.

(3) Pokuty uložené za přestupky podle § 23 odst. 1 vybírá a vymáhá
orgán, který je uložil; příjem z pokut je příjmem rozpočtu obce, jejíž
orgán pokutu uložil. Pokuty uložené za přestupky podle § 23 odst. 2
vybírá a vymáhá příslušný celní úřad; příjem z pokut je příjmem
státního rozpočtu.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení
nabylo právní moci.

(5) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle
zvláštního právního předpisu^11).

10) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.“.

29. V § 26 se stávající text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který zní:

„(2) Oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 podá veřejný funkcionář
poprvé do 30. června 2008.“.

30. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

㤠26a

(1) Evidenci čestných prohlášení veřejných funkcionářů podaných do 31.
prosince 2006 podle zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních
souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých
funkcí (zákon o střetu zájmů), vede a jejich úschovu zajišťuje
mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny, pokud jde o senátory, a
mandátový a imunitní výbor Senátu, pokud jde o poslance, členy vlády a
vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády.

(2) Každý občan má právo na základě písemné žádosti nahlédnout do
evidence vedené podle odstavce 1. Toto právo v sobě zahrnuje právo
nahlížet do všech uložených listin a právo pořizovat si z nich výpisy a
opisy.

(3) Písemná žádost podle odstavce 2 musí obsahovat jméno, příjmení,
datum a místo narození a trvalý pobyt žadatele. Podává se mandátovému a
imunitnímu výboru příslušné komory Parlamentu České republiky.

(4) Mandátový a imunitní výbor ověří totožnost žadatele, pokud jde o
jeho jméno, příjmení, datum a místo narození a trvalý pobyt. Bez tohoto
ověření nelze umožnit žadateli nahlédnutí do evidence podle odstavce 2.

(5) Výpisy a opisy podle odstavce 2 mandátový a imunitní výbor ani jiné
orgány neověřují a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

(6) Údaje obsažené v čestných prohlášeních veřejných funkcionářů podle
odstavce 1 s výjimkou vedoucích ústředních správních úřadů, v jejichž
čele není člen vlády, lze zveřejnit.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

1. Přestupkem je též zaviněné porušení povinností veřejného
funkcionáře, pro které mu před účinností tohoto zákona bylo možno
uložit pokutu soudem ve správním soudnictví a které je zároveň
přestupkem podle tohoto zákona.

2. Soudní řízení o porušení povinnosti veřejných funkcionářů zahájená
před účinností tohoto zákona, v nichž nebylo do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona rozhodnuto, se zastavuje dnem účinnosti tohoto zákona.
Navrhovatel je oprávněn postupovat podle § 13 odst. 7 nebo 8.

3. Doba, po kterou bylo vedeno řízení před soudem podle odstavce 2 se
nezapočítává do běhu lhůty, po jejímž uplynutí nelze podle zvláštního
zákona přestupek projednat.

ČÁST DRUHÁ

Čl. III

Změna soudního řádu správního

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003
Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 357/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušuje.

2. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

ČÁST TŘETÍ

Čl. IV

Změna zákona o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.,
zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb.,
zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb.,
zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb.,
zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb.,
zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 38 odst. 3 se písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 9c
zrušuje.

2. V § 38 odst. 5 se slova ,,odstavce 3 písm. a), h) a k)“ nahrazují
slovy „odstavce 3 písm. a) a h)“.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. V

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

V § 115 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se
písmeno i) zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Čl. VI

Změna zákona o soudních poplatcích

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č.
71/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č.
118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č.
209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., z ákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona
č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 192/2003 Sb., zákona č. 55/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona
č. 357/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 se písmeno s) zrušuje.

2. V příloze Sazebník poplatků se v položce 14a bod 2 písmeno d)
zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).“.

ČÁST ŠESTÁ

Čl. VII

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Topolánek v. r.

 


 

 

Zdroj: portal.gov.cz